Ruime Scholenbeurs voor Amsterdamse scholen


22 september 2015
OinO-Advies

Scholen zijn voortdurend bezig om hun onderwijs te verbeteren. De gemeente kan de kwaliteit van het onderwijs niet zelf verbeteren, maar kan scholen en schoolbesturen wel ondersteunen om dit te doen. Hiertoe wordt naast de Amsterdamse Lerarenbeurs voor leraren ook een scholenbeurs gelanceerd. De Amsterdamse Scholenbeurs richt zich op de onderwijs- en schoolontwikkeling van een school als geheel en wordt dus door een school aangevraagd.

Het doel van de scholenbeurs is dat scholen nog beter toegerust zijn om alles uit hun leerlingen te halen. Daarbij geven scholen zelf aan wat voor hen en hun leerlingen goed onderwijs is, welke criteria ze daaraan verbinden, hoe ze dat evalueren en hoe ze daar verantwoording over afleggen.

De gemeente maakt geen inhoudelijk onderscheid naar scholen of voorstellen, maar kijkt bij de toebedeling van de middelen wel naar de schoolgrootte. Voorwaarde is dat de aanvraag toegespitst is op activiteiten die een impuls geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Het betreft hier activiteiten die bijdragen aan het primaire proces, zodat het rechtstreeks ten goede komt aan de onderwijskwaliteit.

Voor wie is de Amsterdamse Scholenbeurs?

De Amsterdamse Scholenbeurs is bedoeld voor door het rijk bekostigde scholen in het primair en voortgezet onderwijs inclusief Speciaal Basisonderwijs (SBO) en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO, gevestigd in Amsterdam. Scholen die een aanvraag indienen voor een scholenbeurs dienen:

  • Een publiek bekostigde school, of een nevenvestiging daarvan te zijn.
  • Gevestigd te zijn op het grondgebied van de gemeente Amsterdam.
  • Indien zij deelnemen aan een lopend KBA of KVA traject, bekostigd door de gemeente Amsterdam, dit traject eerst af te ronden alvorens ze voor een scholenbeurs in aanmerking komen.

Voor welke activiteiten kan de Amsterdamse Scholenbeurs worden aangevraagd?

Scholen kunnen zelf een aanvraag indienen waarin ze aangeven waar ze de beurs voor willen inzetten. De aanvraag wordt afgestemd met het schoolbestuur, dat de eindverantwoordelijkheid heeft voor de subsidieaanvraag. Voorwaarde is dat de aanvraag toegespitst is op activiteiten die een impuls geven aan onderwijs- en schoolontwikkeling. Het betreft hier een impuls aan het primaire proces, zodat het rechtstreeks ten goede komt aan de onderwijskwaliteit.

Denkt u hierbij aan:

  • Impuls om een verbetercultuur of professionele cultuur te realiseren waarin leraren met en van elkaar leren.
  • Aanscherpen van de onderwijsvisie of het onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren in het onderwijs.
  • Versterken van de kwaliteitszorg en cyclische werkwijze van de school.
  • Inzet op een specifiek thema, zoals versterken taalonderwijs, versterken pedagogisch concept, versterken internationale oriëntatie in de lessen.
  • Het implementeren van ICT middelen om het primaire proces te verbeteren (bijv. ‘gepersonaliseerd leren’).
  • Het inzetten van extra expertise om de basiskwaliteit op orde te krijgen (bijv. in geval aangepast inspectiearrangement).
  • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan het afgesproken ondersteuningsprofiel van de school (passend onderwijs).

De Amsterdamse Scholenbeurs bestaat uit een subsidie die voor een periode van maximaal twee schooljaren wordt toegekend. De hoogte van de scholenbeurs is afhankelijk van het leerlingenaantal dat op de school staat ingeschreven en varieert van 30.000 tot 90.000 euro per school. Scholen die aanvragen, dienen zelf ook aan de ontwikkeling bij te dragen middels cofinanciering. Bij een aanvraag voor een scholenbeurs dient een school 25% van de totale begroting zelf te financieren.